Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Razón social: CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.U
CIF: A58513631
Dirección: C/ Avda. Europa 19, 2a planta, 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 111 11 11 11
Email: atencionalcliente@ceetrus.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou tratamos a información recibida a través do formulario de CONTACTO para xestionar as solicitudes recibidas a través da web.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Ata a resolución da solicitude recibida.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

O consentimento do interesado.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se comunicarán datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou estamos a tratar datos persoais que lles conciernan ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos.

CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou, C/ Avda. Europa 19, 2a planta, 28108 Alcobendas (Madrid) ou a través de correo electrónico a atencionalcliente@ceetrus.com , xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D. N.I. e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou foron facilitados polo propio interesado ou polas empresas para as que o interesado traballa.

O interesado que envía a información a CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou garante e responde, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados, exonerándose a EMPRESA de calquera responsabilidade respecto diso. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios de rexistro.

Así mesmo, CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información.

Uso común con redes sociais

Se o afectado opta por acceder aos Servizos a través da súa conta nas redes sociais (é dicir, Facebook, Instagram ou YouTube) ou fai clic nun dos botóns de conexión ou vínculos das redes sociais (por exemplo, o botón “Gústame” de Facebook) que están dispoñibles nos Servizos, o seu contido e a súa información persoal serán compartidos coas correspondentes redes sociais.

O afectado é consciente de, e acepta, que o uso da súa información persoal, incluída a información que comparta coas redes sociais a través dos Servizos, por parte das redes sociais, réxese polas súas respectivas políticas de privacidade. Se non desexa que as redes sociais recompilen a súa información, examine a política de privacidade da correspondente rede social e/ou desconéctese da mesma antes de utilizar os nosos Servizos.

Menores

Os menores de 14 anos non poderán rexistrarse, salvo coa autorización dos seus pais e/ou titores legais.

Cambios na Política de Privacidade

CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales. Nos devanditos supostos CEETRUS URBAN PLAYER SPAIN, S.A.Ou anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.